Privacy policy

We begrijpen dat uw vertrouwen in Plastic Whale (hierna tevens aangeduid als “wij” en “ons) uitermate belangrijk is. Daarom is uw privacy essentieel voor ons. Dit privacybeleid is toepasbaar, inter alia, op (i) onze websites www.plasticwhale.com en www.plasticwhalefoundation.org (hierna aangeduid met “websites”), (ii) alle juridische entiteiten van Plastic Whale, namelijk: Plastic Whale B.V., Plastic Whale Circular Furniture B.V. en Stichting Plastic Whale en (iii) alle (commerciële) relaties tussen Plastic Whale en haar klanten, prospects, leden en business partners.

Dit privacybeleid betreft informatie over persoonlijke data verzameld door Plastic Whale, als ook de manier waarop Plastic Whale persoonlijke data gebruikt en verwerkt.

WELKE PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN WIJ

Plastic Whale verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Positie
 • Bedrijfsinformatie
 • Afbeeldingen/video’s
 • Factuurgegegevens, betaal- en rekeninginformatie
 • Alle persoonlijke data vrijwillig verstrekt aan Plastic Whale

Plastic Whale verzamelt geen gegevens van websitebezoekers. Wel verzamelen we persoonsgegevens van bezoekers die ons contacteren via het contactformulier op onze website. Plastic Whale tracht te waarborgen dat informatie van bezoekers onder de 16 jaar niet wordt opgeslagen. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via contact@plasticwhalej.kinsta.cloud, dan verwijderen wij deze informatie.

METHODEN VAN COLLECTIE PERSOONSGEGEVENS

Plastic Whale vergaart persoonsgegevens bij:

 • Samenwerking met Plastic Whale
 • Inkomende en uitgaande correspondentie met Plastic Whale
 • Het bezoeken van ons kantoor
 • Aanmelding nieuwsbrief
 • Deelname aan de services van Plastic Whale
 • Aanmelding en registratie van Plastic Whale webinars/seminars/events/workshops etc.
 • Het maken van foto- en videomateriaal tijdens events of vrijwillig ontvangen materiaal
 • Het uitwisselen van visitekaartjes

Alle persoonlijke data, verzameld door Plastic Whale, zijn dus expliciet en vrijwillig aangeleverd door het datasubject.

WAAROM VERWERKEN WIJ PERSOONSGEGEVENS?

Plastic Whale verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren

GEAUTOMATISEERDE BESLUITVOERING

Plastic Whale neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Plastic Whale) tussen zit.

BEWARING PERSOONSGEGEVENS

Plastic Whale bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • Persoonsgegevens > maximaal 5 jaar
 • Adres > maximaal 5 jaar
 • Bankrekeningnummer > maximaal 5 jaar

We bewaren deze persoonsgegevens om onze contacten op te hoogte te houden van aankomende evenementen, nieuws omtrent Plastic Whale en om ze te bedanken voor hun bijdrage aan de oplossingen voor de plastic soep. Daarnaast bewaren we bovenstaande gegevens, wanneer we in opdracht van jou evenementen kunnen organiseren en hierover contact kunnen houden.

DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN

Plastic Whale verstrekt persoonsgegevens uitsluitend en alleen aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

COOKIES

Plastic Whale gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

BEELDMATERIAAL TIJDENS ONZE EVENTS

Plastic Whale schiet regelmatig beeldmateriaal tijdens bedrijfsuitjes, schoolvaarten en publieke evenementen voor zowel in- als extern gebruik. Wanneer wij de beelden willen gebruiken voor extern gebruik, zullen we ten alle tijden toestemming voor gebruik vragen aan onze contactpersoon (namens alle deelnemers van de vaart).

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Plastic Whale en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken digitaal naar jou of een door jou genoemde organisatie te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar contact@plasticwhalej.kinsta.cloud. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, de MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), je paspoortnummer en je Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek. Plastic Whale wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

BEVEILIGING PERSOONSGEGEVENS

Plastic Whale neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via contact@plasticwhalej.kinsta.cloud

CONTACT

www.plasticwhale.com

Le Mairekade 33a

1013 CB Amsterdam

0207373049

Functionaris Gegevensbescherming: Eva de Jong (te bereiken via eva@plasticwhalej.kinsta.cloud)